Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Firma Schut

Onder Firma Schut wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Firma Schut, gevestigd te Jan van Nassauweg 18, 8355 VA Giethoorn.

Artikel 1

Onder koper of wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ieder natuurlijk of rechtspersoon in opdracht van wie Firma Schut producten levert en /of diensten verricht dan wel met wie Firma Schut een overeenkomst aangaat of met wie Firma Schut in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Firma Schut.

Een overeenkomst komt tot stand indien Firma Schut telefonisch dan wel schriftelijk, waaronder mede begrepen langs elektronische weg of door middel van verzending van de factuur, heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de Wederpartij te aanvaarden. Indien geen afzonderlijke opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur derhalve tevens als opdrachtbevestiging.

Onder overeenkomst wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst of opdrachtbevestiging verkoop tot verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2 Betaling

De meeste goederen zijn BTW-plichtig dus moet er over de goederen BTW betaald worden, mits deze in de marge vallen. Betalingsmogelijkheden via de bank of kleine bedragen contant. Deze voorwaarden worden in ieder geval geacht door de wederpartij te zijn aanvaard indien hij tot betaling van een factuur van Firma Schut is overgegaan.

Het aangekochte materiaal mag niet van het terrein van de verkoper verwijderd worden tot dat alle aankopen volledig betaald zijn.

Na de koop moet het aankoopbedrag binnen 14 dagen voldaan zijn; zo niet dan is Firma Schut gerechtigd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 10% van factuurbedrag de aankoop voor zakelijke gemaakte kosten.

Artikel 3 levering en risico

De koper wordt door Firma Schut voor de koop de gelegenheid gegeven het object uit te proberen op eigen risico.

De koper wordt door Firma Schut in gelegenheid gesteld op eigen kosten een aankoop-veiligheids-en technische/keuring te laten uitvoeren.

De koper wederpartij gaat ermee akkoord voor ingebruikname zelf zorgen te dragen voor de (gebruikers)-handleiding van de desbetreffende machine en tevens de machine te voorzien van eventuele verplichte (veiligheids) keuringen.

Fouten in werkboeken en CE of handleiding boek en specificaties en  andere.

Firma Schut biedt geen mogelijkheid tot omruilen of bij nader inzien terug brengen van gekochte goederen door wederpartij.

Zijn voor risico van de koper. Na de koop is koper zelf aansprakelijk voor eventueel schade, ook al ontstaat dit op het terrein van verkoper Firma Schut.

er wordt geen garantie gegeven op geleverde/gekochte materiaal op het moment van de koop.

Het is de verantwoordelijkheid van de koper er voor te zorgen dat aan alle vereiste van welke aard dan ook ten aanzien van de veiligheid dat hij de vereiste goedkeuring moet  verkrijgen en ook aan alle overige eisen moet voldoen.

De koper is verantwoordelijk voor het naleven van enig overheidsvoorschriften.

Ook bij verborgen gebreken  wordt geen garantie gegeven en is de Firma Schut ook niet aansprakelijk hier voor.

De koper of wederpartij  kan geen rechten ontlenen aan urenstanden want die kunnen soms afwijken van de werkelijkheid daar kan de Firma Schut niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Firma Schut heeft de bevoegdheid om een opdracht van de wederpartij te weigeren zonder nadere opgave van daaraan ten grondslag liggende redenen.

Artikel 4 Vervoer en levering

Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de koper of wederpartij.

Firma Schut is niet aansprakelijk voor de geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van het geleverde .ontstaan tijdens het vervoer daarvan .Evenmin is Firma Schut niet aansprakelijk voor vertraging in de levering.

Firma Schut is nimmer aansprakelijk voor alle kosten en indirecte schade,  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie en reputatieschade, op enigerlei wijze.

De kosten verband houdende met levering van goederen , waaronder in ieder geval begrepen zijn de kosten van vervoer, verzekering, (het verkrijgen van)de benodigde documenten en vergunningen, takel-laad-loswerkzaamheden, zijn voor rekening va de koper wederpartij.

Ook het laden van de vracht is voor risico van de koper.

Ook al  word de lading geladen door Firma Schut dan is de koper zelf verantwoordelijk .

Artikel 5 reparaties

Bij eventuele reparaties kan de Firma Schut dit in rekening brengen. Schade die voort komt bij reparatie of herstel werkzaamheden kunnen niet verhaald worden bij Firma Schut.

Artikel 6 verhuur

De koper/huurder kan bij een eventuele stilstand of storing de schade die hier uit voortvloeit niet verhalen bij Firma Schut. Eventuele voorwaarden van de huurder/koper wederpartij worden verworpen.

De wederpartij zijn overeengekomen.